​Ressourceforløb

​Ressourceforløb på Neurocenter Østerskoven

– Information for kommuner m.fl.

For borgere (primært under 40 år) med enten erhvervet – eller medfødt hjerneskade (cerebral parese), er det en mulighed at lade Østerskovens rehabiliterende indsats indgå som en del af et ressourceforløb.

Formålet med et ressourceforløb på Østerskoven er typisk to-delt:

– en bodel, hvor der arbejdes hen imod, at borgeren på sigt kan mestre livet i egen bolig. Eksempler på indsatsområder kunne være fortsat udvikling af kommunikative, kognitive og fysiske kompetencer, træning i færdigheder i forhold til livsførelse i selvstændig bolig, bevidstgørelse og egenkompensation i forhold til den kognitive funktionsevnes indflydelse på daglige færdigheder – herunder også sociale og følel-sesmæssige funktioner. Der er endvidere mulighed for en vurdering af medicinsk stimulering i forhold til optimering af de kognitive færdigheder.

– en job- eller/uddannelsesdel, hvor der arbejdes på at afdække og afprøve inter-esseområder. Eksempler på indsatsområder kunne være en udredning af de kommunikative, kognitive og fysiske ressourcer og begrænsninger i forhold til job-/og eller uddannelse. Uddannelses- og jobafklarende praktikker med henblik på afdækning af det realistiske timetal samt evt. støttende foranstaltninger. Beskrivelse af praktikkens evt. indflydelse på evne til daglig livsførelse.

Rehabiliteringscenteret har et aktivt ungemiljø, hvor læring er en gennemgående del af hverdagen på Østerskoven. Aktiviteterne på Østerskoven (såvel de sociale som terapeutiske) iværksættes altid ud fra beboernes behov og ønsker koblet med en faglig vurdering af, hvordan hver enkelt bedst kan profitere af aktiviteten.

Forløb

Et ressourceforløb tilrettelægges individuelt og revurderes løbende med henblik på, at der sker en udvikling hos den enkelte.

Efter en indledende opstartsperiode vil der typisk være et opstartsmøde med deltagelse af den kommunale myndighed samt evt. pårørende, hvor opgaven, opfølgningsintervaller og andre praktiske forhold nærmere præciseres og fast-lægges. På mødet fremlægges ligeledes den foreløbige afdækning og den kom-mende periodes indsatsområder kan herefter defineres i fællesskab. Det første statusmøde afholdes typisk efter 2-3 mdr. Herefter afholdes statusmøderne som udgangspunkt hvert halve år medmindre andet aftales.

Nyheder​

Den Tavse Avis nr. 20
Læs bl.a om uglekasser og Sølund festivalsprogram
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Historien om Loke
Loke er en glad ung mand på 20 år med specielle behov. Loke blev hjerneskadet af meningitis, da han var 8 måneder gammel . Han er spastisk i venstre hånd og højre ben. Han har ikke noget verbalt sprog og han er meget hypersensitiv. Loke er igennem en del år blevet genoptrænet af mig (hans Mor) i hjemmet efter en amerikansk genoptræningsmetode (The Institutes for the Achievement of Human Potential). Han genoptrænes fortsat i hjemmet. Desuden har han siden d. 1/2 – 2016 med stor succes indgået i et specialtilbud på Neurocenter Østerskoven 2 gange ugentligt. På grund af Lokes hypersensitivitet er det nødvendigt, at opholdet på Neurocentret doseres i forhold til Lokes evne til at frasortere irrelevante sanseindtryk. Lokes ophold på Neurocentret tilpasses løbende, efterhånden som Lokes neurologiske udvikling skrider frem. Målet er, at han på sigt kan indgå i et STU forløb på Neurocentret. Vores møde med Neurocentret har været skelsættende. Loke er gennem hele sin opvækst blevet fejlvurderet og undervurderet af systemet. Loke og jeg blev fra starten af modtaget med stor åbenhed, forståelse, respekt og af fagligt kompetent personale på Neurocentret. Efter det første statusmøde (efter 2 måneder) stod det mig klart, at Lokes hypersensitivitet blev vægtet meget højt af personalet. De SÅ Loke og hans specielle behov meget klart og de tog meget hensyn til det; det var meget, meget vigtigt for os. Det faglige personale på Neurocentret vurderer Loke lige så præcist og korrekt som lægerne på instituttet i USA. Loke har igennem en hel del år kommunikeret med mig på en staveplade ved hjælp af Facilitation. Det er en særlig kommunikationsform, som vi har lært på instituttet i USA. Lokes hånd støttes tilpas (ikke for meget og ikke for lidt – det er en kunst at lære), så han er i stand til at flytte hånden rundt på sin staveplade og kommunikere sine budskaber ud. Personalet tog straks fat på at lære at kommunikere med Loke – først ved hjælp af JA/NEJ kort. De var meget vedholdende og da kommunikationen med JA/NEJ kortene var sikker, tog personalet fat på kunsten at facilitere med Loke. Igen var de meget vedholdende og lærte på rekordtid at kommunikere med Loke på stavepladen. Det har nu resulteret i, at han har lange samtaler med personalet om mange forskellige emner. Det har været så vigtigt både for Loke og jeg, at andre også kunne kommunikere med ham og få øje på den store intelligens han indeholder, når han igennem mange år er blevet fejlvurderet og undervurderet. Loke har for nylig kommunikeret følgende budskab til Musikterapeuten: ” Man skal sørge for, at man har god tid til at vente på udvikling. Man skal sørge for, at man venter på at udviklingen kommer. Man skal sørge for, at man lytter til den, som kender det menneske.” Hvis ikke et menneske kan vise, at det forstår – ja, så er det indenfor systemet lig med, at det ikke forstår. Sådan er det ikke på Neurocentret! Det faglige personale på Neurocentret er meget gode til at tilpasse sig en borger. I stedet for at bruge den kommunikationsmetode, som de i forvejen brugte til andre borgere, gik de straks ind og mødte Loke med hans måder at kommunikere på og hans staveplade og ordkort. De så også meget hurtigt, at Loke har brug for at bruge sig selv fysisk og de begyndte at cykle på en ”side by side” cykel og at gå lange ture ned til Mariagerfjord gennem skoven, der grænser helt op til Neurocentret. Det har også været en stor succes – nogle dage cykler de helt op til 15 km :) Det er et fint sted med fine mennesker.
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
Som et nyt tiltag har Sølund Festival i år indgået et samarbejde med Neurocenter Østerskoven. Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

 

 

Neurocenter Østerskoven  //  Amerikavej 46, 9500 Hobro   //  CVR: 29190941