Pædagogisk indsats​

Vi styrker den unges selvoplevelse ved at have fokus på:

 • den sociale/følelsesmæssige udvikling
 • identitetsudvikling/selvstændiggørelse
 • praktisk udvikling/selvstændiggørelse
 • inklusion i fællesskabet

Vi styrker den unges kompetencer til at indgå i venskabsrelationer som kan:

 • give tilfredsstillelsen af en indre venskabsmotivation
 • være base for træning af sociale færdigheder
 • give den unge tillid til intimitet (tillid til at have noget privat sammen med andre)
 • give mulighed for at udveksle og afprøve social viden
 • være basis for social-kognitiv udvikling (lære af hinanden)
 • etablere kammeratskab og social støtte
 • fungere som emotionel stødpude (genkende sine egne følelser i andre)

Vi udvikler de unge til, at kunne agere så selvstændigt som muligt i det samfund, de er borgere i.

Neurocenter Østerskoven er en del af samfundet, er midlertidig bolig for den enkelte unge, er en del af et nærmiljø og en del af en helhed. Vi anser det for vigtigt, at alle disse miljøer, er udviklingsarenaer for den unge med den ungdomskultur, der findes i vores samtid. Hvis man skal være deltagende borger i samfundet, må man kende det. Kun ved at opleve og være med i det, der sker, i alle miljøer omkring den enkelte, kan man lære de muligheder og begrænsninger der er i samfundet.

Det udviklende miljø på Østerskoven

Vi indgår i ligeværdige samspil og ser den enkelte unge som unik, social og aktiv i samspillet.

Som udgangspunkt for al læring og udvikling, skal den unge være i trivsel, hvilket vi styrker ved at støtte og være nysgerrige på den enkeltes individualitet og inklusion i fællesskabet.

“I samspillet med andre mennesker bliver vi til mennesker, kilden til alle skabelsesprocesser og forandringer udspringer i det konkrete møde med andre. Kun der kan vi få bekræftet vores potentiale og vores udviklingsmuligheder.” Citat: Martin Buber

Pædagogisk arbejder vi ud fra en relationistisk tilgang med særlig fokus på kvaliteten og kvantiteten af de mellemmenneskelige relationer.

Gennem anerkendelse, ligeværdighed, omsorg, sympati, nærhed i relationerne mellem den unge og pædagogen, skaber vi et trygt og tillidsfuld uviklingsstøttende fundament.

Den tillidsfulde relation er vores fundament i forhold til at stille udviklingskrav til den unge.

I lærings- og udviklingssammenhænge lægger vi vægt på ressourcerne, dvs. ved at matche den unges ”indre design”, og derved støtte/udvikle det, der giver mening og oplevelse af sammenhænge for den enkelte unge.

Et helhedsorienterede læringsmiljø

Vi er bevidste om, og har fokus på at tænke udvikling/læring for borgerne i stort set alle sociale og praktiske situationer i hverdagen.

I de fysiske rammer. Det er eksempelvis køkkenet, værelset, badeværelset, vaskerum, mødelokale, aktivitetslokaler, virtuelle medier, bybussen, banker, apotek, cafeer, koncertsteder mm.

I de interaktionistiske rum. ”Rummet” som skabes mellem pædagogen og den unge. Bæres af pædagogens ansvar for stemningen i interaktionen, (stemning skabes i tilliden, at blive mødt, anerkendelsen, at tilhøre et fællesskab, at føle sig værdsat).

Hyppigste anvendte læringstyper på Østerskoven

Hele arbejdsprocesser – her tager vi udgangspunkt i den unges initiativ (1.) ønske/behov -(2.) vi støtter i at planlægge, – (3.) udføre og (4.) evaluere processen/aktiviteten. Vi har her fokus på den anerkendende selvoplevelse, som er identitetsopbyggende.

 • Situeret læring – hvor borgeren lærer i en social interaktion med en person, der har mere erfaring. Situeret læring er læring i konkrete sociale kontekster. Situationen er struktureret eller bliver struktureret. Situeret læring omhandler læring af daglige aktiviteter og sociale færdigheder.

 • Mesterlære - Mesterlære er læring ved efterligning. Man lærer derfor ved at spejle det den anden gør, ved instruktion og via gentagelser. I mesterlære tilegnes praksiserfaringer i helt konkrete aktiviteter, eksempelvis det at sortere vasketøj eller lappe en cykel. Det handler primært om enkle daglige aktiviteter, hvor der er én nærliggende løsning.

 • Legitim periferdeltagelse – er et redskab til at forstå bestemte former for læring. Det gælder læring ved at observere, lytte til og efterligne de erfarne i sociale praksisfællesskaber.

 • Fejlløs læring – bygger på, at mennesker med amnesi er i stand til at lære færdigheder, selvom de har vanskeligt ved at lære nye informationer. Det handler om, at internalisere via gentagelse på gentagelse, på stort set samme måde hver gang.

Nyheder​

Den Tavse Avis nr. 20
Læs bl.a om uglekasser og Sølund festivalsprogram
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Historien om Loke
Loke er en glad ung mand på 20 år med specielle behov. Loke blev hjerneskadet af meningitis, da han var 8 måneder gammel . Han er spastisk i venstre hånd og højre ben. Han har ikke noget verbalt sprog og han er meget hypersensitiv. Loke er igennem en del år blevet genoptrænet af mig (hans Mor) i hjemmet efter en amerikansk genoptræningsmetode (The Institutes for the Achievement of Human Potential). Han genoptrænes fortsat i hjemmet. Desuden har han siden d. 1/2 – 2016 med stor succes indgået i et specialtilbud på Neurocenter Østerskoven 2 gange ugentligt. På grund af Lokes hypersensitivitet er det nødvendigt, at opholdet på Neurocentret doseres i forhold til Lokes evne til at frasortere irrelevante sanseindtryk. Lokes ophold på Neurocentret tilpasses løbende, efterhånden som Lokes neurologiske udvikling skrider frem. Målet er, at han på sigt kan indgå i et STU forløb på Neurocentret. Vores møde med Neurocentret har været skelsættende. Loke er gennem hele sin opvækst blevet fejlvurderet og undervurderet af systemet. Loke og jeg blev fra starten af modtaget med stor åbenhed, forståelse, respekt og af fagligt kompetent personale på Neurocentret. Efter det første statusmøde (efter 2 måneder) stod det mig klart, at Lokes hypersensitivitet blev vægtet meget højt af personalet. De SÅ Loke og hans specielle behov meget klart og de tog meget hensyn til det; det var meget, meget vigtigt for os. Det faglige personale på Neurocentret vurderer Loke lige så præcist og korrekt som lægerne på instituttet i USA. Loke har igennem en hel del år kommunikeret med mig på en staveplade ved hjælp af Facilitation. Det er en særlig kommunikationsform, som vi har lært på instituttet i USA. Lokes hånd støttes tilpas (ikke for meget og ikke for lidt – det er en kunst at lære), så han er i stand til at flytte hånden rundt på sin staveplade og kommunikere sine budskaber ud. Personalet tog straks fat på at lære at kommunikere med Loke – først ved hjælp af JA/NEJ kort. De var meget vedholdende og da kommunikationen med JA/NEJ kortene var sikker, tog personalet fat på kunsten at facilitere med Loke. Igen var de meget vedholdende og lærte på rekordtid at kommunikere med Loke på stavepladen. Det har nu resulteret i, at han har lange samtaler med personalet om mange forskellige emner. Det har været så vigtigt både for Loke og jeg, at andre også kunne kommunikere med ham og få øje på den store intelligens han indeholder, når han igennem mange år er blevet fejlvurderet og undervurderet. Loke har for nylig kommunikeret følgende budskab til Musikterapeuten: ” Man skal sørge for, at man har god tid til at vente på udvikling. Man skal sørge for, at man venter på at udviklingen kommer. Man skal sørge for, at man lytter til den, som kender det menneske.” Hvis ikke et menneske kan vise, at det forstår – ja, så er det indenfor systemet lig med, at det ikke forstår. Sådan er det ikke på Neurocentret! Det faglige personale på Neurocentret er meget gode til at tilpasse sig en borger. I stedet for at bruge den kommunikationsmetode, som de i forvejen brugte til andre borgere, gik de straks ind og mødte Loke med hans måder at kommunikere på og hans staveplade og ordkort. De så også meget hurtigt, at Loke har brug for at bruge sig selv fysisk og de begyndte at cykle på en ”side by side” cykel og at gå lange ture ned til Mariagerfjord gennem skoven, der grænser helt op til Neurocentret. Det har også været en stor succes – nogle dage cykler de helt op til 15 km :) Det er et fint sted med fine mennesker.
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
Som et nyt tiltag har Sølund Festival i år indgået et samarbejde med Neurocenter Østerskoven. Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

 

 

Neurocenter Østerskoven  //  Amerikavej 46, 9500 Hobro   //  CVR: 29190941