Fanen – Værdier og målsætninger

Formålet med et ophold på Neurocenter Østerskoven er at medvirke til, at hvert enkelt menneske, der benytter vores tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse – herunder så højt et funktionsniveau som muligt – fysisk, kognitivt, personlig og socialt.

Den højt specialiserede indsats og tværfaglige tilrettelæggelse er helt central i tilgangen til den enkelte borger.

Regionens værdisæt I-TOP er kendetegnende for den måde, vi som højt specialiseret institution arbejder ud fra og ønsker at være kendt for:

Indflydelse / lydhørhed

Da vi arbejder med mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, er lydhørhed den væsentligste kanal til brugerindflydelse. At holde fast i nysgerrigheden er forudsætningen for, at vi ikke bliver fastlåste og fordomsfulde i vores forståelse af borgernes ressourcer og muligheder. Det enkelte menneske er eksperten i eget liv og er den, der på egen krop og sjæl mærker, hvordan en konkret hjælpe-indsats virker, det skal vi lytte til, og derpå stille os til rådighed med vores specifikke viden og faglighed. På Østerskoven handler lydhørhed om at arbejde på at forstå den andens virkelighed. Vi har ikke patent på at definere sandheden eller “det rigtige liv”, derfor skal vi være gode til at lytte til både borgerne, de pårørende og samarbejdspartnere, for vi er mindst lige så interesserede i at forstå deres virkelighed, som I at få dem til at forstå vores. At være lydhør indebærer, at vi lader os inspirere af forslag og argumenter fra borgere og pårørende, og dermed også med villighed til at skifte mening og indgå kompromisser.

Tillid

Tillid eller tiltro er en følelse og er dét fænomen, som viser sig ved, at et individ har en forventning om eller tro på, at et andet individ er pålideligt. På græsk og oldnordisk er ordet for (til)lid det samme som (til)tro.

Tilliden kan siges at have i hvert fald tre funktioner i det sociale rum. Den gør sociale handlinger forudsigelige, den skaber en fornemmelse af sammenhørighed og den gør det nemmere for personer at arbejde sammen og således er tillid en forudsætning for bl.a det virkningsfulde neuropædagogiske arbejde, det gode pårørende samarbejde og det velfungerende arbejdsmiljø. Vi må alle bestræbe os på at udvise tillid.

Ordentlighed

Ordentlighed er et godt gammeldags ord, og det udtrykker noget helt basalt om den måde, vi opfører os på i samspillet med andre (borgere, pårørende, politikere, kommuner m.fl.). Ordentlighed betyder for os, at vi tager vores ansvar alvorligt, at vi handler med omtanke for hinanden, og at vi er til at stole på. Ordentlighed er tæt knyttet til den etiske pligt, vi har som professionelle, og den samfundsmæssige funktion, vi opfylder. Af samfundet er vi givet et særligt ansvar, og vi har en etisk pligt til at udføre arbejdet, så det bedst muligt

tilgodeser hensynet til de mennesker, vi skal yde støtte til. I et forpligtende fællesskab er ordentligheden på mange måder kittet som gør, at fællesskabet fungerer. Ordentligheden som værdi udfordrer egoisme, dårlige undskyldninger og ansvarsforflygtigelse og sætter i stedet fokus på fællesskabet som et grundvilkår for menneskets eksistens og dernæst på vores ansvar og pligter over for fællesskabet.

Professionalisme

Referencen til et fagfællesskab, hvor hver enkelt medarbejder og personalegruppen samlet set besidder nogle særlige kompetencer:

Viden; at være professionel handler om know-that; at kende teorierne, herunder være opdateret på nye metoder og teorier inden for sit felt.

Kunnen; den særlige ekspertise i praktisk håndtering af komplicerede, flertydige og foranderlige situati-oner. Det er ikke nok at kende teorierne; man skal også være i stand til at omsætte dem i praksis. Det vil sige, at det at agere professionelt kræver know-how, der som nævnt er den form for viden, som knytter sig til det praktiske og udøvende element.

Villen; endelig kan man som det tredje pege på, at det ikke nytter så meget, at vi både ved og kan, hvis ikke vi vil. Professionalisme forudsætter en særlig etisk forpligtelse og vilje til at arbejde for borgerens bedste. Det er her, den professionelle ed kommer til udtryk ved, at vi tager ansvar for og er i stand til at begrunde vores valg af handlinger ud fra det formål, vi er sat i verden for at opfylde.

Nyheder​

Den Tavse Avis nr. 20
Læs bl.a om uglekasser og Sølund festivalsprogram
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Historien om Loke
Loke er en glad ung mand på 20 år med specielle behov. Loke blev hjerneskadet af meningitis, da han var 8 måneder gammel . Han er spastisk i venstre hånd og højre ben. Han har ikke noget verbalt sprog og han er meget hypersensitiv. Loke er igennem en del år blevet genoptrænet af mig (hans Mor) i hjemmet efter en amerikansk genoptræningsmetode (The Institutes for the Achievement of Human Potential). Han genoptrænes fortsat i hjemmet. Desuden har han siden d. 1/2 – 2016 med stor succes indgået i et specialtilbud på Neurocenter Østerskoven 2 gange ugentligt. På grund af Lokes hypersensitivitet er det nødvendigt, at opholdet på Neurocentret doseres i forhold til Lokes evne til at frasortere irrelevante sanseindtryk. Lokes ophold på Neurocentret tilpasses løbende, efterhånden som Lokes neurologiske udvikling skrider frem. Målet er, at han på sigt kan indgå i et STU forløb på Neurocentret. Vores møde med Neurocentret har været skelsættende. Loke er gennem hele sin opvækst blevet fejlvurderet og undervurderet af systemet. Loke og jeg blev fra starten af modtaget med stor åbenhed, forståelse, respekt og af fagligt kompetent personale på Neurocentret. Efter det første statusmøde (efter 2 måneder) stod det mig klart, at Lokes hypersensitivitet blev vægtet meget højt af personalet. De SÅ Loke og hans specielle behov meget klart og de tog meget hensyn til det; det var meget, meget vigtigt for os. Det faglige personale på Neurocentret vurderer Loke lige så præcist og korrekt som lægerne på instituttet i USA. Loke har igennem en hel del år kommunikeret med mig på en staveplade ved hjælp af Facilitation. Det er en særlig kommunikationsform, som vi har lært på instituttet i USA. Lokes hånd støttes tilpas (ikke for meget og ikke for lidt – det er en kunst at lære), så han er i stand til at flytte hånden rundt på sin staveplade og kommunikere sine budskaber ud. Personalet tog straks fat på at lære at kommunikere med Loke – først ved hjælp af JA/NEJ kort. De var meget vedholdende og da kommunikationen med JA/NEJ kortene var sikker, tog personalet fat på kunsten at facilitere med Loke. Igen var de meget vedholdende og lærte på rekordtid at kommunikere med Loke på stavepladen. Det har nu resulteret i, at han har lange samtaler med personalet om mange forskellige emner. Det har været så vigtigt både for Loke og jeg, at andre også kunne kommunikere med ham og få øje på den store intelligens han indeholder, når han igennem mange år er blevet fejlvurderet og undervurderet. Loke har for nylig kommunikeret følgende budskab til Musikterapeuten: ” Man skal sørge for, at man har god tid til at vente på udvikling. Man skal sørge for, at man venter på at udviklingen kommer. Man skal sørge for, at man lytter til den, som kender det menneske.” Hvis ikke et menneske kan vise, at det forstår – ja, så er det indenfor systemet lig med, at det ikke forstår. Sådan er det ikke på Neurocentret! Det faglige personale på Neurocentret er meget gode til at tilpasse sig en borger. I stedet for at bruge den kommunikationsmetode, som de i forvejen brugte til andre borgere, gik de straks ind og mødte Loke med hans måder at kommunikere på og hans staveplade og ordkort. De så også meget hurtigt, at Loke har brug for at bruge sig selv fysisk og de begyndte at cykle på en ”side by side” cykel og at gå lange ture ned til Mariagerfjord gennem skoven, der grænser helt op til Neurocentret. Det har også været en stor succes – nogle dage cykler de helt op til 15 km :) Det er et fint sted med fine mennesker.
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
Som et nyt tiltag har Sølund Festival i år indgået et samarbejde med Neurocenter Østerskoven. Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

 

 

Neurocenter Østerskoven  //  Amerikavej 46, 9500 Hobro   //  CVR: 29190941