Kvalitetsudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodeler et centralt redskab for arbejdet med kvalitet på Neurocenter Østerskoven.
Kvalitetsmodellen understøtter nemlig det vigtige formål om at bidrage til det enkelte menneskes mestring af tilværelsen. Det gør modellen på to måder:

1. Kvalitetsmodellen medvirker til at fremme kvaliteten af 11 meget vigtige områder af indsatsen for borgerne.

2. Kvalitetsmodellen systematiserer tilbuddenes kvalitetsarbejde og sikrer et kontinuerligt fokus på
forbedring af praksis.

Kvalitetsmodellen er et tværregionalt initiativ og således også Danske Regioners fælles svar på at
sikre og udvikle kvaliteten på de sociale, regionale tilbud.

Standarder for vigtige områder af indsatsen.

I kvalitetsmodellen er der udvalgt 11 områder, der har afgørende betydning for den indsats, borgerne
modtager. Ved at arbejde med alle områderne, sikrer vi kvaliteten for borgerne hele-vejen-rundt om indsatsen. Arbejdet foregår med udgangspunkt i nationale standarder, der er omsat til lokale retningslinjer hos os.

 

Du kan læse om de 11 standarder her:

 1. Kommunikation: Standarden har til formål at fremme borgernes muligheder for at kommunikere med omverdenen. Tilbuddet arbejder kontinuerligt med at afdække og omsætte viden om borgernes kommunikative ressourcer og udviklingspotentiale.
 2. Indflydelse på eget liv: Standarden skal sikre borgerne mest mulig indflydelse på beslutninger vedrørende eget liv. Tilbuddets arbejder systematisk med at afdække borgernes ønsker og borgernes forudsætninger og sikrer i forlængelse heraf, at borgerne modtager den rette støtte, så indflydelse på eget liv kan opnås.
 3. Individuelle planer: Standarden lægger vægt på, at den individuelle plan fungerer som et aktivt redskab i en målrettet og sammenhængende indsats for borgerne. Indsatsen skal tilrettelægges med udgangspunkt i det kommunale formål med indsatsen og så vidt muligt ske i samarbejde med borgerne. Målarbejdet er i centrum for indsatsen, der evalueres løbende og tilbuddet fokuserer målrettet på at skabe positive resultater for borgerne. Side 2 af 5
 4. Medicinhåndtering: Standardens fokus er, at medicinhåndtering sker sikkert og korrekt. Det er yderst vigtigt, at alle procedurer vedr. medicinhåndtering sker hensigtsmæssigt. I den sammenhæng er det en forudsætning, at medarbejderne har de rette kompetencer til at omgås medicinen.
 5. Magtanvendelse: Standarden vedrører tilbuddets indberetning, analyse, opfølgning og forebyggelse af episoder, hvor magtanvendelse forekommer. Formålet er at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med magtanvendelse.
 6. Utilsigtede hændelser: Standarden har til hensigt at reducere forekomst af utilsigtede hændelser samt begrænse skader på borgerne som følge af utilsigtede hændelser. Der er fokus på rapportering, analyse, opfølgning og forebyggelse af hændelserne.
 7. Faglige tilgange metoder og resultater: Standarden skal sikre, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og metoder, der er velbegrundede i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe, og som medvirker til at skabe de ønskede resultater for borgerne. Der er fokus på løbede evaluering af tilbuddets anvendelse af metoder og tilgange samt læring på baggrund af de dokumenterede resultater, tilbuddets skaber for borgerne.
 8. Fysisk og mental sundhed og trivsel: Standarden skal medvirke til at fremme borgernes sundhed og trivsel samt adgang til relevante sundhedsfremmende tiltag og sundhedsfaglige kompetencer. Arbejdet foregår ved et kontinuerligt fokus på borgernes sundhed og behov for støtte; herunder støtte til at modtage behandling fra relevante sundhedspersoner.
 9. Forebyggelse af overgreb: Standarden sigter mod at forebygge fysiske, psykiske og seksuelle overgreb over for borgere og medarbejdere i tilbuddet samt i det omgivende samfund. Der arbejdes blandt andet forebyggende med konfliktnedtrappende adfærd og risikovurdering samt analyse af passerede hændelser med henblik på læring.
 10. Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø standarden har fokus på såvel et godt psykisk som et godt fysisk arbejdsmiljø samt på tilbuddets arbejde med arbejdsulykker. Det er vigtigt, at forebyggelsesarbejdet foregår systematisk.
 11. Kompetenceudvikling: Standarden skal medvirke til, at tilbuddet har de relevante, faglige kompetencer til at levere en kvalificeret indsats for borgerne. Der skal med arbejde ord være en god sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer og tilbuddets opgaver.

Kvalitetsudvikling

På Østerskoven er arbejdet med at udvikle den faglige indsats, i takt med at ny viden fremkommer, højt prioriteret. Her kan du læse mere om arbejdet, konkrete projekter og faglige netværk som Østerskoven er en del af.

 

Østerskoven har bl.a. gennem mange år deltaget i en række udviklingsprojekter indenfor området omkring alternativ og støttende kommunikation, samt udnyttelsen af ny teknologi til handicappede. Projekterne har i høj grad medvirket til at udvikle de arbejdsmetoder, vi anvender i dag samt givet et omfattende netværk af fagmiljøer både nationalt og på nordisk niveau, som gør, at vi løbende kan holde os ajour og bidrage med
vores viden til andre miljøer. Vi er en del af Tavsgruppen (Tværfaglig Arbejdsgruppe Vedr. Sprog og kommunikation), hvor vi bl.a. medvirker i udvikling af nye metoder og pædagogikker i forbindelse med alternativ og supplerende kommunikation. Desuden samarbejdes med ISAAC Danmark og Socialstyrelsen.

 

I hele 2016 har Neurocenter Østerskoven samarbejdet med Elsass Instituttet omkring omsætning af nyeste viden indenfor neurorehabilitering og neuroscience.

 

I starten af 2017 er iværksat et udviklingsarbejde med inspiration fra fysioterapeut Henrik Kirk (Department of Nutrition, Exercise & Sports KU) omkring relationel koordinering.

 

Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nyheder​

Sommerferiejob
Til arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade
Læs hele nyheden
Den Tavse Avis nr. 22
Hvordan var det lige at være på Sølund? Og hvad skulle Emmy Kjelmann i Australien?
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
igen i år samarbejder Østerskoven med Sølund Festivalen omkring alternativ støttende kommunikation (ASK). Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

ASK materiale Sølund Festivalen

Har du/I Boardmaker-programmet, kan filerne downloades til Sølund musikfestival her på hjemmesiden og de kan printes herfra - dermed kan I nå at forberede Jer :0)

Vi kommer selvfølgelig på festivalpladsen igen i år med de trykte tavler.


​Vi ses!

Bedste hilsner Hanne