​Alternativ og supplerende kommunikation (ASK) på Neurocenter Østerskoven

​Neurocenter Østerskoven har stor ekspertise i tværfaglige metoder til støtte og udvikling af funktionelt sprog og alternative kommunikationsformer for personer med hjerneskade uden verbal tale.

Den grundlæggende holdning og filosofi er, at livet skal leves i dagligdagen, og at det er i udfoldelsen af

dagligdagens relationelle samvær og aktiviteter, at behovet for at kunne kommunikere er størst og hvor indsatsen skaber de bedste resultater.

Arbejdet med kommunikation er ikke en aktivitet i sig selv, men anses som værende en grundlæggende forudsætning for at kunne deltage i meningsfyldte aktiviteter, for at kunne få indflydelse på eget liv og, for at kunne udvikle personlighed og identitet. Alle borgere bliver således mødt som kommunikerende personer fra den første dag på Neurocenter Østerskoven. De bliver mødt af en nysgerrighed om, hvordan der bedst muligt kan skabes kontakt, relation og dermed kommunikation.

De centrale strategier i vores metode er:

  • ​Etablering af sprogmiljø for alternativ og supplerende kommunikation
  • Tydelig problemindkredsning og målsætning
  • Teambaseret indsats

Opgaven for Neurocenter Østerskoven er at tydeliggøre, udvikle og forstørre de måder, hvorpå kommunikationen bedst folder sig ud for den enkelte. I tilknytning hertil er samarbejdet med borgeren og forældre/pårørende vægtet meget højt via den daglige kontakt, workshops, kurser og studiekredse.

Det er centralt, at den enkelte borgers kommunikationssystem opbygges med et relevant ordforråd indeholdende de personer, steder og interesser m.m., som er vigtige for borgeren at kunne kommunikere om. Dette er kun muligt i et tæt samarbejde med pårørende og andre, der kender borgeren.

En alternativ kommunikationsform skal læres – på samme måde som man lærer et sprog, ved at opleve det anvendt. På Østerskoven kræver et velfungerende sprogmiljø for ASK gode rollemodeller, der i naturlige situationer, anvender den kommunikationsform borgeren er ved at tilegne sig – uanset om det er PODD, Tegn til tale eller Bliss, og uanset om det er hightech eller lowtech. Der fordres således kontinuerligt blandt medarbejderne en nysgerrighed på redskaber og strategier, der støtter det kommunikative samspil og samtidig støtter sprogdannelsen og sprogudviklingen med en stor opmærksomhed på, at kommunikation foregår hele tiden og sjældent er planlagt.

Østerskovens metode for udredning af borgerens kommunikative færdigheder er baseret på flere elementer. Dels en dynamisk tilgang, hvilket indebærer, at borgeren fra starten tilbydes en kommunikationsform, der efterfølgende observeres og justeres undervejs. Her er videoanalysen det centrale tværfaglige redskab. Dels en afdækning af borgerens fysiske og kognitive forudsætninger for at indgå i kommunikative samspil samt at kunne betjene et kommunikationsudstyr og/eller anvende en alternativ kommunikationsstrategi.

På Neurocenter ØSTERSKOVEN har vi optimale rammer for, at integrere indsatsen omkring kommunikation i botræningen, så målsætning, planlægning, afprøvning og træning i brug af udstyr og nye metoder, foregår i de dagligdags situationer. Målet er, at indsatsen omkring kommunikation ikke skal opfattes som træning, men blive støtte til den faktiske kommunikation der foregår.

Det unikke ved Neurocenter Østerskovens ”model” består således i kombinationen af høj faglig specialisering, på såvel neuro- som kommunikationsområdet, og en tæt koordineret og integreret tværfaglighed, hvor de fælles mål på kommunikationsområdet er styrende for alle fagligheders bidrag ind i det kommunikative miljø omkring den enkelte borger henover alle døgnets aktiviteter. De repræsenterede faggrupper er pædagog, sosu-assistent, ergoterapeut, fysioterapeut, speciallærer, musikterapeut, kommunikationsvejleder (ASK-konsulent), ST-ingeniør, neurolog og neuropsykolog.

Det er vigtigt at holde sig ajour med udviklingen indenfor dette område. Dette sker via forskellige faglige netværk, hvor vi dels kan hente ny viden, men også bidrage med vores viden og erfaringer.

www.tavsgruppen.dk

www.isaac.dk

www.socialstyrelsen.dk

Nyheder​

Den Tavse Avis nr. 20
Læs bl.a om uglekasser og Sølund festivalsprogram
Læs hele nyheden
Musik, krop og følelser
Bogen Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Læs hele nyheden
SøndagsCafé på Østerskoven
Mulighed for gode drøftelser og små faglige oplæg 5. november er temaet STU 3. december er temaet velfærdsteknologi og rehabilitering 7. januar 2018 er temaet nye behandlingsformer mv. Vi ses!
Læs hele nyheden
Historien om Loke
Loke er en glad ung mand på 20 år med specielle behov. Loke blev hjerneskadet af meningitis, da han var 8 måneder gammel . Han er spastisk i venstre hånd og højre ben. Han har ikke noget verbalt sprog og han er meget hypersensitiv. Loke er igennem en del år blevet genoptrænet af mig (hans Mor) i hjemmet efter en amerikansk genoptræningsmetode (The Institutes for the Achievement of Human Potential). Han genoptrænes fortsat i hjemmet. Desuden har han siden d. 1/2 – 2016 med stor succes indgået i et specialtilbud på Neurocenter Østerskoven 2 gange ugentligt. På grund af Lokes hypersensitivitet er det nødvendigt, at opholdet på Neurocentret doseres i forhold til Lokes evne til at frasortere irrelevante sanseindtryk. Lokes ophold på Neurocentret tilpasses løbende, efterhånden som Lokes neurologiske udvikling skrider frem. Målet er, at han på sigt kan indgå i et STU forløb på Neurocentret. Vores møde med Neurocentret har været skelsættende. Loke er gennem hele sin opvækst blevet fejlvurderet og undervurderet af systemet. Loke og jeg blev fra starten af modtaget med stor åbenhed, forståelse, respekt og af fagligt kompetent personale på Neurocentret. Efter det første statusmøde (efter 2 måneder) stod det mig klart, at Lokes hypersensitivitet blev vægtet meget højt af personalet. De SÅ Loke og hans specielle behov meget klart og de tog meget hensyn til det; det var meget, meget vigtigt for os. Det faglige personale på Neurocentret vurderer Loke lige så præcist og korrekt som lægerne på instituttet i USA. Loke har igennem en hel del år kommunikeret med mig på en staveplade ved hjælp af Facilitation. Det er en særlig kommunikationsform, som vi har lært på instituttet i USA. Lokes hånd støttes tilpas (ikke for meget og ikke for lidt – det er en kunst at lære), så han er i stand til at flytte hånden rundt på sin staveplade og kommunikere sine budskaber ud. Personalet tog straks fat på at lære at kommunikere med Loke – først ved hjælp af JA/NEJ kort. De var meget vedholdende og da kommunikationen med JA/NEJ kortene var sikker, tog personalet fat på kunsten at facilitere med Loke. Igen var de meget vedholdende og lærte på rekordtid at kommunikere med Loke på stavepladen. Det har nu resulteret i, at han har lange samtaler med personalet om mange forskellige emner. Det har været så vigtigt både for Loke og jeg, at andre også kunne kommunikere med ham og få øje på den store intelligens han indeholder, når han igennem mange år er blevet fejlvurderet og undervurderet. Loke har for nylig kommunikeret følgende budskab til Musikterapeuten: ” Man skal sørge for, at man har god tid til at vente på udvikling. Man skal sørge for, at man venter på at udviklingen kommer. Man skal sørge for, at man lytter til den, som kender det menneske.” Hvis ikke et menneske kan vise, at det forstår – ja, så er det indenfor systemet lig med, at det ikke forstår. Sådan er det ikke på Neurocentret! Det faglige personale på Neurocentret er meget gode til at tilpasse sig en borger. I stedet for at bruge den kommunikationsmetode, som de i forvejen brugte til andre borgere, gik de straks ind og mødte Loke med hans måder at kommunikere på og hans staveplade og ordkort. De så også meget hurtigt, at Loke har brug for at bruge sig selv fysisk og de begyndte at cykle på en ”side by side” cykel og at gå lange ture ned til Mariagerfjord gennem skoven, der grænser helt op til Neurocentret. Det har også været en stor succes – nogle dage cykler de helt op til 15 km :) Det er et fint sted med fine mennesker.
Læs hele nyheden
”Kommunikations-støtte på Sølund”
Som et nyt tiltag har Sølund Festival i år indgået et samarbejde med Neurocenter Østerskoven. Der bliver uddelt kommunikationstavler, der kan understøtte kontakt, snak om musik-navne, og hvad man synes om dem, samt det meget vigtige – hvad man gerne vil have at spise. Alle madboder var forsynet med valg tavler, og kommunikationstavlerne blev uddelt til alle interesserede”
Læs hele nyheden
Friske unge fra neurocenter Østerskoven deltog i Fykatløbet med friske unge fra Onsild Idrætsefterskole
God energi!
Læs hele nyheden
Unge STU-elever på Østerskoven deltager i Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017
56 kg. indsamlet!
Læs hele nyheden

 

 

Neurocenter Østerskoven  //  Amerikavej 46, 9500 Hobro   //  CVR: 29190941